Vướng nhiều vi phạm, Bảo hiểm Hàng không bị phạt hơn 400 triệu đồng

Ngày 20/10/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Tổng CTCP Bảo hiểm Hàng không tổng số tiền 405 triệu đồng. Công ty bị phạt vì không đăng ký giao dịch và vi phạm báo cáo giao dịch với cổ phiếu BEL.

Tổng CTCP Bảo hiểm Hàng không đăng ký hồ sơ công ty đại chúng với UBCKNN năm 2008. Năm 2017, Công ty thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 800 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay, Công ty chưa thực hiện việc đăng ký giao dịch chứng khoán theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết.

Do đó, Bảo hiểm Hàng không bị xử phạt số tiền 350 triệu đồng do không đăng ký giao dịch chứng khoán.

Tiếp đó, ngày 05/09/2019, Công ty đã thực hiện mua 89,400 cp BEL của CTCP Điện tử Biên Hòa (UPCoM: BEL) và bán 1,300 cp BEL, nâng số lượng cổ phiếu sở hữu từ 225,500 cổ phiếu lên 313,600 cp BEL, trở thành cổ đông lớn của BEL. Đến ngày 13/09/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) nhận được báo cáo của Bảo hiểm Hàng không. Theo đó, Công ty báo cáo số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch là 224,200 cp và đã mua 89,400 cp vào ngày 05/09/2019 dẫn đến khối lượng cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch là 313,600 cp BEL. Ngày 11/11/2019, Công ty mua 8,400 cp BEL, dẫn đến khối lượng (tỷ lệ) sở hữu sau giao dịch tăng từ 716,000 cp (11.93%) lên 724,400 cp (12.07%). Ngày 14/11/2019, HNX nhận được báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ đông lớn của Công ty, theo đó, Công ty báo cáo khối lượng nắm giữ trước và sau giao dịch lần lượt là 712,300 cp BEL và 720,700 cp BEL.

Do đó, Bảo hiểm Hàng không tiếp tục bị xử phạt 20 triệu đồng do báo cáo giao dịch không chính xác.

Ngoài ra, từ ngày 06-09/09/2019, Công ty đã mua 97,200 cp BEL dẫn đến thay đổi tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau giao dịch vượt ngưỡng 1% khối lượng cổ phiếu lưu hành của BEL (tăng từ ngưỡng 5% lên ngưỡng 7%) nhưng đến ngày 01/10/2019, HNX mới nhận được báo cáo thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu của Công ty. Ngày 02/10/2019, Công ty đã mua 17,000 cp BEL, dẫn đến thay đổi tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau giao dịch vượt ngưỡng 1% khối lượng cồ phiếu lưu hành của BEL (tăng từ ngưỡng 10% lên ngưỡng 11%) nhưng ngày 28/10/2019, HNX mới nhận được báo cáo thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu của Công ty.

Do báo cáo không đúng thời hạn khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu, Bảo hiểm Hàng không bị xử phạt thêm 35 triệu đồng.

Tổng cộng, Bảo hiểm Hàng không bị xử phạt vi phạm hành chính số tiền 405 triệu đồng.

Minh Hồng

FILI