Môi giới Trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ quỹ

Nhằm đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ cho khách hàng, với vai trò là đại lý kênh đầu tư Trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết, chứng chỉ quỹ VFM chúng tôi cung cấp thêm các kênh đầu tư cho khách hàng cá nhân/tổ chức giúp cho danh mục đầu tư của khách hàng có hiệu quả tốt nhất:

• Lãi suất hấp dẫn hơn so với gửi tiết kiệm ngân hàng.

• Được hưởng lãi suất cố định suốt kỳ.

• Khách hàng có thể bán lại trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết, chứng chỉ quỹ VFM trước hạn với mức lãi suất được xác định theo thời gian nắm giữ.

• Khách hàng được phép chuyển nhượng lại cho tổ chức tư vấn phát hành/tổ chức phát hành và cam kết mua lại trái phiếu, chứng chỉ quỹ tại bất kỳ thời điểm nào khi khách hàng có nhu cầu.

• Khách hàng có thể dễ dàng và chủ động quản lý, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết, chứng chỉ quỹ VFM trên hệ thống giao dịch riêng.