Lưu ký chứng khoán

FNS nhận lưu ký chứng khoán của khách hàng và thực hiện tái lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. Dịch vụ lưu ký bao gồm các hoạt động: 

• Ký gửi, rút chứng khoán (sổ/giấy chứng nhận sở hữu cổ phần)

• Chuyển khoản và nhận chuyển khoản chứng khoán.

• Cầm cố và giải tỏa cầm cố chứng khoán.

• Thực hiện quyền liên quan đến chứng khoán niêm yết: Quyền nhận lãi/vốn gốc trái phiếu, quyền nhận cổ tức bằng tiền hay bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng, quyền tham dự Đại hội cổ đông, quyền mua chứng khoán phát hành thêm, quyền hoán đổi cổ phiếu, quyền chuyển đổi đối với trái phiếu chuyển đổi.

• Chuyển khoản chứng khoán: cho/biếu tặng/thừa kế.

• Chuyển khoản/nhận chuyển khoản chứng khoán đại chúng chưa niêm yết.

• Điều chỉnh thông tin khách hàng.