Giao dịch trái phiếu chính phủ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Funan thường xuyên cho nhân viên tiếp cận thông tin giao dịch cũng như học hỏi sản phẩm từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (SGDHN), đảm bảo nhân viên đầy đủ kinh nghiệm và cung cấp sản phẩm giao dịch tốt nhất cho nhà đầu tư thông qua cổng giao dịch trái phiếu chính phủ được cung cấp bởi SGDHN. Các sản phẩm giao dịch trái phiếu chính phủ hiện nay gồm:

• Giao dịch outright (chào mua chào bán)

• Giao dịch mua bán lại

• Giao dịch bán và mua lại

• Giao dịch vay trái phiếu