Giao dịch ký quỹ

• Dịch vụ giao dịch ký quỹ là dịch vụ FNS hỗ trợ vốn cho khách hàng dưới hình thức vay vốn để thực hiện giao dịch mua chứng khoán nằm trong Danh mục được phép ký quỹ do FNS công bố từng thời kỳ và sử dụng những tài sản có trong tài khoản ký quỹ để làm tài sản đảm bảo.

• Tài sản đảm bảo: Là toàn bộ tài sản có trong tài khoản giao dịch ký quỹ của Khách hàng bao gồm nhưng không giới hạn: tiền mặt hiện có và/hoặc tiền bán CK chờ về; CK hiện có và/hoặc mua chờ về (không bao gồm cổ phiếu từ quyền chưa được giao dịch).

• Tỷ lệ vay ký quỹ: thay đổi theo từng thời kỳ nhưng tỷ lệ vay tối đa là 50%.

• Chứng khoán giao dịch ký quỹ sẽ được liệt kê trong danh mục chứng khoán được phép ký quỹ và danh sách này sẽ được công bố tại website của FNS.

• Lãi suất: theo chính sách FNS từng thời kỳ

• Thời hạn vay: 90 ngày, tối đa 180 ngày.

• Để sử dụng được dịch vụ khách hàng cần phải:

∘ Mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại FNS.

∘ Ký Hợp Đồng sử dụng dịch vụ giao dịch ký quỹ.