Danh sách chứng chỉ hành nghề

STT HỌ VÀ TÊN LOẠI CHỨNG CHỈ NƠI CÔNG TÁC
1 Dương Thị Minh Thảo Môi giới chứng khoán Hội sở
2 Trần Thị Bích Ngọc Phân tích tài chính Hội sở
3 Đỗ Nguyễn Nguyên Thi Phân tích tài chính Hội sở
4 Nguyễn Thị Phương Thảo Phân tích tài chính Hội sở
5 Huỳnh Thị Diệu Linh Phân tích tài chính CN Sài Gòn
6 Ngô Gia Lương Phân tích tài chính Hội sở
7 Nguyễn Thị Thu Hồng Quản lý quỹ Hội sở
8 Sun Hung Chieh Quản lý quỹ Hội sở
9 Nguyễn Thị Minh Hiếu Quản lý quỹ Hội sở
10 Phạm Thị Quế Môi giới chứng khoán Hội sở
11 Cao Bích Ly Môi giới chứng khoán Hội sở
12 Nguyễn Thị Ngọc Sáu Môi giới chứng khoán Hội sở
13 Nguyễn Hà Nam Phân tích tài chính Hội sở
14 Đinh Huy Kiên Phân tích tài chính CN Hà Nội
15 Nguyễn Thị Đoan Thùy Môi giới chứng khoán Hội sở
16 Châu Thanh Phong Môi giới chứng khoán Hội sở
17 Trần Đình Khánh Phân tích tài chính Hội sở
18 Trần Thị Hoàng Oanh Môi giới chứng khoán CN Sài Gòn
19 Dương Khánh Linh Môi giới chứng khoán Hội sở
20 Lê Thị Hồng Môi giới chứng khoán CN Hà Nội
21 Khương Minh Đức Môi giới chứng khoán CN Hà Nội
22 Nguyễn Trung Dũng Phân tích tài chính CN Đà Nẵng
23 Nguyễn Quốc Nam Môi giới chứng khoán CN Đà Nẵng
24 Nguyễn Ngọc Huy Cường Môi giới chứng khoán Hội sở
25 Nguyễn Thị Anh Thy Môi giới chứng khoán Hội sở
26 Nguyễn Thị Thu Môi giới chứng khoán CN Đà Nẵng
27 Nguyễn Thị Thảo Lựu Môi giới chứng khoán CN Đà Nẵng
28 Trương Thị Trâm Môi giới chứng khoán CN Đà Nẵng
29 Nguyễn Tuyết Nga Môi giới chứng khoán Hội sở
30 Nguyễn Dương An Quản lý quỹ Hội sở
31 Nguyễn Anh Quang Môi giới chứng khoán Hội sở