Chuyển nhượng quyền nhận tiền bán chứng khoán

• Dịch vụ chuyển nhượng quyền nhận tiền bán chứng khoán là dịch vụ FNS hỗ trợ vốn giúp khách hàng nhận tiền ngay sau khi khớp lệnh bán chứng khoán mà không cần chờ tiền bán về tài khoản như quy định hiện hành (T+2).

• Khách hàng có thể đăng ký dịch vụ chuyển nhượng quyền nhận tiền bán chứng khoán tự động để tăng sức mua hoặc rút tiền mặt ngay lập tức sau khi lệnh bán chứng khoán trước đó khớp lệnh thành công.

• Phương thức thực hiện:

∘ Giao dịch trực tuyến tại FNS@Wtrade, FNS@Htrade.

∘ Giao dịch qua tổng đài dịch vụ.

∘ Trực tiếp tại Trụ sở và các chi nhánh FNS.

• Lãi suất vay: theo biểu phí FNS công bố từng thời kỳ.

• Để thực hiện được dịch vụ, Khách hàng phải đăng ký dịch vụ chuyển nhượng quyền nhận tiền bán chứng khoán.