Chuyển khoản chứng khoán, chuyển tiền nội bộ

I. Quy định chung:

• Chuyển khoản chứng khoán, chuyển tiền nội bộ giữa các tài khoản giao dịch thuộc cùng tài khoản lưu ký.

• Tài khoản giao dịch ký quỹ chỉ nhận những chứng khoán thuộc Danh mục giao dịch ký quỹ.

• Tài khoản giao dịch ký quỹ phải đảm bảo sau khi chuyển khoản chứng khoán, chuyển tiền qua tài khoản giao dịch thông thường thì tỷ lệ ký quỹ thực tế ≥ tỷ lệ ký quỹ ban đầu.

• Thời gian thực hiện: .

∘ Tại Trụ sở và các chi nhánh FNS: 8h15 ~ 17h15.

∘ Qua tổng đài dịch vụ: 8h15 ~ 17h15.

∘ Qua Internet: Không quy định.

• Phí dịch vụ: Miễn phí.

II. Cách thức:

Tại quầy:

• Quý khách trực tiếp đến Trụ sở và các chi nhánh FNS.

• Cung cấp CMND/CCCD bản chính, thông tin chuyển khoản chứng khoán, chuyển tiền nội bộ như: tài khoản chuyển, tài khoản nhận, mã chứng khoán, số lượng chứng khoán chuyển, số tiền chuyển.

• Quý khách ký tên vào “Phiếu yêu cầu chuyển khoản chứng khoán”/“Phiếu yêu cầu chuyển tiền nội bộ”.

Qua Tổng đài dịch vụ:

• Quý khách gọi điện thoại đến Tổng đài dịch vụ 028-73003318 bằng số điện thoại đã đăng ký.

• Cung cấp thông tin tài khoản và mật khẩu giao dịch qua Tổng đài dịch vụ.

• Cung cấp thông tin chuyển khoản chứng khoán, chuyển tiền nội bộ như: tài khoản chuyển, tài khoản nhận, mã chứng khoán, số lượng chứng khoán chuyển, số tiền chuyển.

Qua Internet:

• Quý khách đăng nhập FNS@Wtrade/FNS@Htrade/FNS@Mtrade chọn mục "Tiện ích - Chuyển chứng khoán" thực hiện 24/24 trong ngày.

• Chọn Tài khoản giao dịch chuyển.

• Chọn Tài khoản giao dịch nhận.

• Chọn mã chứng khoán/số tiền cần chuyển.

• Nhập số lượng chứng khoán/số tiền chuyển (sao cho nhỏ hơn hoặc bằng “Số lượng chứng khoán/số tiền tối đa có thể chuyển”).

• Bấm "Chấp nhận".

• Nhập mật khẩu giao dịch.