MCK Ngày GDKHQ Ngày thực hiện Nội dung sự kiện
TDC 19/11/2020 17/12/2020 Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
<p>&nbsp;Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương&nbsp;thông báo&nbsp;Nghị quyết HĐQT về việc thông qua ngày ĐKCC chốt DSCĐ và thời gian chi trả cổ tức năm 2019 như sau:</p><br/> <a target="_blank" href="http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/10/20/20201020_20201020 - TDC NQ HDQT VV CHOT DSCD TRA CO TUC.pdf">Xem thêm</a>
TTT 11/11/2020 30/11/2020 Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 3,000 đồng/CP
.<br/> <a target="_blank" href="http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/10/14/1.TTT_2020.10.14_10b0281_Thong_bao_chi_co_tuc_nam_2019.pdf">Xem thêm</a>
PSW 11/11/2020 18/11/2020 Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 500 đồng/CP
.<br/> <a target="_blank" href="http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/10/20/1.PSW_2020.10.20_91c6341_27809bn_20201019_1.PDF">Xem thêm</a>
NBT 09/11/2020 20/11/2020 Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NBT của CTCP Cấp thoát nước Bến Tre như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/11/2020<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/11/2020<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian họp: Dự kiến ngày 20 tháng 11 năm 2020<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể tại thư mời họp<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: + Bầu Thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ mới.<br>+ Bầu Thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ mới.
CLW 09/11/2020 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2020
<p><span>Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM</span>&nbsp;thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn (mã CK: CLW) như sau:</p><br/> <a target="_blank" href="http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/10/20/20201020_20201020 - CLW - TB NDKCC lay YK co dong bang VB.pdf">Xem thêm</a>
SB1 05/11/2020 16/11/2020 Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 840 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SB1 của CTCP Bia Sài Gòn- Nghệ Tĩnh như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/11/2020<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/11/2020<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ thực hiện: 8,4%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 840 đồng)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian thực hiện: 16/11/2020<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm thực hiện: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 16/11/2020 và xuất trình giấy chứng nhận sở hữu cổ phần hoặc giấy chứng minh nhân dân còn thời hạn, giấy uỷ quyền trong trường hợp uỷ quyền nhận cổ tức.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
SRA 05/11/2020 Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:40
.<br/> <a target="_blank" href="http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/10/22/1.SRA_2020.10.22_6fdf91b_SRA_CV51_Phat_hanh_Cp_tra_co_tuc.pdf">Xem thêm</a>
BIO 04/11/2020 18/12/2020 Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 300 đồng/CP
.<br/> <a target="_blank" href="http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/10/15/1.BIO_2020.10.15_98e94e1_Cong_bo_thong_tin_ngay_14.10.2020.pdf">Xem thêm</a>
NTP 03/11/2020 27/11/2020 Trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
.<br/> <a target="_blank" href="http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/10/19/1.NTP_2020.10.19_21dca65_20201016_TB_chot_danh_sach_gui_VSD_nhan_co_tuc_bang_tien_dot_1_2020_15.pdf">Xem thêm</a>
NED 03/11/2020 04/11/2020 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2020
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NED của CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/11/2020<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/11/2020<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung xin ý kiến: Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 và thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty. Các nội dung lấy ý kiến chi tiết giao Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định tại thời điểm chính thức thực hiện.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 04/11/2020 đến ngày 18/11/2020<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm thực hiện: Tại Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc
HIZ 03/11/2020 Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HIZ của CTCP Khu công nghiệp Hố Nai như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/11/2020<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/11/2020<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian họp: Dự kiến T11/2020<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm tổ chức họp: KCN Hố Nai – Xã Hố Nai 3, H. Trảng Bom, T. Đồng Nai<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: + Điều chỉnh Điều lệ Công ty nhằm bổ sung ngành nghề kinh doanh với mã ngành 0125 (các hoạt động trồng cây cao su, lấy mủ và sơ chế mủ cao su khô);<br>+ Xem xét phê duyệt chủ trương Đầu tư dự án theo ngành nghề bổ sung nêu trên và một số vấn đề khác.
CRE 03/11/2020 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2020
<p><span>Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM</span>&nbsp;thông báo&nbsp;ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của&nbsp;Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (mã CK: CRE)&nbsp;như sau:</p><br/> <a target="_blank" href="http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/10/21/20201021_20201021 - CRE - TB ngay DKCC chot danh sach lay y kien cd bang vb.pdf">Xem thêm</a>
ACV 03/11/2020 Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ACV của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/11/2020<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/11/2020<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian họp: Dự kiến cuối Tháng 11/2020. Thời gian cụ thể Tổng công ty sẽ thông báo trong Thư mời gửi cổ đông tham dự họp<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP, Số 58, Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: Các nội dung về đầu tư thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP và quy định của pháp luật hiện hành. Nội dung cụ thể tại Thư mời gửi cổ đông tham dự họp.
DBH 02/11/2020 24/11/2020 Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 500 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DBH của CTCP Đường bộ Hải Phòng như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/11/2020<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/11/2020<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 500 đồng)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian thực hiện: 24/11/2020<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm thực hiện: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục tại Phòng Tài chính Kế toán – Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 24/11/2020. Người đến nhận cổ tức phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước (Trường hợp cổ đông không đến nhận trực tiếp cổ tức phải có Giấy ủy quyền theo đúng mẫu của Pháp luật hiện hành).<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
CTB 02/11/2020 20/11/2020 Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CTB của CTCP Chế tạo bơm Hải Dương như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/11/2020<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/11/2020<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian họp: Dự kiến ngày 20/11/2020<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương - Số 02, đường Ngô Quyền, phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: + Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Trọng Tiếu (đã có đơn từ nhiệm);<br>+ Bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị; <br>+ Các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
DCF 02/11/2020 18/11/2020 Họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2020
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DCF của CTCP Xây dựng và Thiết kế Số 1 như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/11/2020<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/11/2020<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2020<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian họp: Dự kiến 18/11/2020<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm tổ chức họp: HĐQT sẽ thông báo sau tới các cổ đông.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.
NHH 02/11/2020 Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 861:50, giá 45,000 đồng/CP
<p>&nbsp;Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội&nbsp;thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc chốt DSCĐ để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm như sau:</p><br/> <a target="_blank" href="http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/10/20/20201020_20201020 - NHH - NQ chot danh sach co dong thuc hien quyen mua co phieu phat hanh them.pdf">Xem thêm</a>
FIR 02/11/2020 Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:30
<p>Công ty Cổ phần Địa ốc First Real thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu&nbsp;&nbsp;như sau:</p><br/> <a target="_blank" href="http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/10/21/20201021_20201021 - FIR - THONG BAO VE NGAY DANG KY CUOI CUNG THUC HIEN QUYEN - cty.pdf">Xem thêm</a>
DTB 02/11/2020 Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DTB của CTCP Công trình Đô thị Bảo Lộc như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/11/2020<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/11/2020<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian họp: dự kiến trong tháng 11/2020<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm tổ chức họp: tại hội trường Văn phòng Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc, số 261 Hoàng Văn Thụ, phường 1, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: sẽ được TCPH thông báo cụ thể trong thư mời họp.
DAS 30/10/2020 03/12/2020 Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 300 đồng/CP
.<br/> <a target="_blank" href="http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/10/15/2.DAS_2020.10.15_98ff745_CBTT__NGAY_DKCC_VV_CHI_TRA_CT_2019.pdf">Xem thêm</a>