MCK Ngày GDKHQ Ngày thực hiện Nội dung sự kiện
AAA 08/11/2021 Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021
<p><span>Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo</span>&nbsp;ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh (mã CK: AAA) như sau:</p><br/> <a target="_blank" href="http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/12/29/20201229_20201229 - AAA - TB chot danh sach dai hoi bat thuong2021.pdf">Xem thêm</a>
APC 31/05/2021 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
<p>Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú (mã CK: APC) như sau:</p><br/> <a target="_blank" href="http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/4/5/20210405_20210405 - APC - TB NDKCC DHDCD TN 2021.pdf">Xem thêm</a>
L62 04/05/2021 19/06/2021 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu L62 của Công ty cổ phần LILAMA 69-2 như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/05/2021<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/05/2021<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian họp: ½ ngày 19/06/2021 (chi tiết sẽ thông báo tại giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm tổ chức họp: Tại thành phố Hải Phòng (sẽ thông báo chính thức tại giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020;<br>+ Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;<br>+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;<br>+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021;<br>+ Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
KLM 04/05/2021 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KLM của CTCP Kim loại màu Nghệ Tĩnh như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/05/2021<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/05/2021<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 05/2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Công ty cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh, Khối Hợp Xuân, thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;<br>+ Báo cáo của Hội đồng quản trị;<br>+ Báo cáo của Ban kiểm soát;<br>+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;<br>+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2021;<br>+ Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và dự kiến thù lao năm 2021;<br>+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
TNB 28/04/2021 21/06/2021 Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TNB của CTCP Thép Nhà Bè - VNSTEEL như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/04/2021<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/04/2021<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ thực hiện: 10%<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian thực hiện: 21/06/2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm thực hiện: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt vào các ngày làm việc trong tuần ( thứ Hai đến thứ Sáu) tại Chi nhánh Nhơn Trạch - CTCP Thép Nhà Bè - VNSTEEL, KCN Nhơn Trạch 2 – Nhơn Phú, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai từ ngày 21/06/2021. Khi đến nhận cổ tức đề nghị xuất trình chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
CGV 28/04/2021 31/05/2021 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CGV của CTCP Sành sứ Thủy tinh Việt Nam như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/04/2021<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/04/2021<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian họp: 31/05/2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở CTCP Sành sứ Thủy tinh Việt Nam, Số 20-24 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Q1, TP. HCM<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
RGC 28/04/2021 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu RGC của CTCP Đầu tư PV- Inconess như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/04/2021<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/04/2021<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: Dự kiến Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021, thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và các vấn đề khác.
TNA 26/04/2021 29/05/2021 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
<p>Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của&nbsp;Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (mã CK: TNA) như sau:</p><br/> <a target="_blank" href="http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/4/9/20210409_20210408 - TNA - TB NDKCC to chuc DHDCD thuong nien nam 2021.pdf">Xem thêm</a>
BCM 26/04/2021 28/05/2021 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
<p>Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (mã CK: BCM) như sau:</p><br/> <a target="_blank" href="http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/4/2/20210402_20210402 - BCM - TB ngay dkcc hop DHCD TN.pdf">Xem thêm</a>
LLM 26/04/2021 27/05/2021 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LLM của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/04/2021<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/04/2021<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian họp: Dự kiến ngày 27/05/2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 5, Trụ sở Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP, số 124 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng kế hoạch năm 2021;<br>+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021;<br>+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021;<br>+ Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;<br>+ Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020;<br>+ Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch năm 2021;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: + Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2021;<br>+ Tờ trình thông qua Đề án Tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Tổng công ty giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo;<br>+ Tờ trình phương án nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 -2026;<br>+ Tờ trình thông qua Điều lệ, và các Quy chế theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và xác vấn đề khác liên quan.
DHN 26/04/2021 27/05/2021 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DHN của CTCP Dược phẩm Hà Nội như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/04/2021<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/04/2021<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian họp: Dự kiến ngày 27/05/2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm tổ chức họp: Hoa Sen 1, Phòng D, tầng 2, Khách sạn Kim Liên, Hà Nội<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021;<br> + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021;<br> + Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;<br> + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2021;<br> + Báo cáo về Quỹ lương, thù lao thực hiện năm 2020 và kế hoạch tiền lương, thù lao người quản lý, người lao động năm 2021;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;<br> + Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;<br> + Sửa đổi Điều lệ, quy chế;<br> + Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026;<br> + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
HMS 26/04/2021 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HMS của CTCP Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/04/2021<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/04/2021<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian họp: Dự kiến tháng 6 năm 2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: + Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021;<br> + Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán; mức chi trả cổ tức năm 2020;<br> + Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020;<br> + Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026;<br> + Các vấn đề quan trọng khác.
BAX 23/04/2021 26/07/2021 Trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 13,093 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BAX của CTCP Thống Nhất như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/04/2021<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/04/2021<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2020<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ thực hiện: 130,93%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 13.093 đồng)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian thực hiện: Chia thành 02 đợt<br>+ Đợt 1: Ngày 26/05/2021: 40,93%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 4.093 đồng)<br>+ Đợt 2: Ngày 26/07/2021: 90,00%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 9.000 đồng)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm thực hiện: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP Thống Nhất, đường số 2A KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ : đợt 1 ngày 26/05/2021, đợt 2 ngày 26/07/2021 và xuất trình CMND, giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
HBC 23/04/2021 31/05/2021 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
<p><span>Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo&nbsp;ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của&nbsp;Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã CK: HBC)&nbsp;như sau:</span></p><br/> <a target="_blank" href="http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/3/31/20210331_20210331 - HBC - TB ngay DKCC tham du DHDCD thuong nien.pdf">Xem thêm</a>
PMJ 23/04/2021 31/05/2021 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PMJ của CTCP Vật tư Bưu điện như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/04/2021<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/04/2021<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian họp: trước ngày 31/05/2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo trong thư mời họp ĐHĐCĐ<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ
VNC 23/04/2021 27/05/2021 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VNC của CTCP Tập đoàn Vinacontrol như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/04/2021<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/04/2021<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian họp: Dự kiến 8h30’ ngày 27/05/2021.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại thành phố Hồ Chí Minh.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và phân phối các Quỹ;<br> + Xem xét Báo cáo hoạt động năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;<br> + Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021;<br> + Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông:<br>· Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;<br>· Giao kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021;<br>· Thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;<br>· Lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2021;<br>· Các nội dung khác.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2020<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian thực hiện: 20/05/2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm thực hiện: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các đơn vị của Vinacontrol (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 20/05/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.<br>Địa chỉ cụ thể:<br>· Văn phòng Công ty: 54 Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội<br>· Vinacontrol Đà Nẵng: Lô 6-8, đường 30 tháng 4, quận Hải Châu, Đà Nẵng<br>· Vinacontrol Hải Phòng: 80 Phạm Minh Đức, quận Ngô Quyền, Hải Phòng<br>· Vinacontrol Quảng Ninh: 11 Hoàng Long, TP. Hạ Long, Quảng Ninh<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán chưa lưu ký: · Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh: 80 Bà Huyện Thanh Quan, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên Lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
VNC 23/04/2021 20/05/2021 Trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VNC của CTCP Tập đoàn Vinacontrol như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/04/2021<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/04/2021<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian họp: Dự kiến 8h30’ ngày 27/05/2021.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại thành phố Hồ Chí Minh.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và phân phối các Quỹ;<br> + Xem xét Báo cáo hoạt động năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;<br> + Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021;<br> + Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông:<br>· Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;<br>· Giao kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021;<br>· Thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;<br>· Lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2021;<br>· Các nội dung khác.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2020<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian thực hiện: 20/05/2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm thực hiện: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các đơn vị của Vinacontrol (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 20/05/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.<br>Địa chỉ cụ thể:<br>· Văn phòng Công ty: 54 Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội<br>· Vinacontrol Đà Nẵng: Lô 6-8, đường 30 tháng 4, quận Hải Châu, Đà Nẵng<br>· Vinacontrol Hải Phòng: 80 Phạm Minh Đức, quận Ngô Quyền, Hải Phòng<br>· Vinacontrol Quảng Ninh: 11 Hoàng Long, TP. Hạ Long, Quảng Ninh<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán chưa lưu ký: · Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh: 80 Bà Huyện Thanh Quan, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên Lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
AAA 23/04/2021 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
<p><span>Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo&nbsp;ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021 của&nbsp;Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh (mã CK: AAA)&nbsp;như sau:</span></p><br/> <a target="_blank" href="http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/3/25/20210325_20210325 - AAA - TB NDKCC chot danh sach dai hoi.pdf">Xem thêm</a>
HAH 23/04/2021 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
<p><span>Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo&nbsp;ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021 của&nbsp;Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An (mã CK: HAH)&nbsp;như sau:</span></p><br/> <a target="_blank" href="http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/4/7/20210407_20210407 - HAH - TB NDKCC chot danh sach dai hoi.pdf">Xem thêm</a>
PVR 23/04/2021 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PVR của CTCP Đầu tư PVR Hà Nội như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/04/2021<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/04/2021<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian họp: Dự kiến tháng 05 hoặc tháng 06/2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại 01 thành phố/tỉnh thuộc lãnh thổ Việt Nam<br>(thời gian và địa điểm họp cụ thể Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông trong Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: + Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty PVR năm 2020 và định hướng phát triển kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;<br>+ Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến doanh thu năm 2021 Công ty PVR;<br>+ Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty trong năm 2020;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: + Báo cáo việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022;<br>+ Báo cáo việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022;<br>+ Thông qua chi phí thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và phê duyệt kế hoạch mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;<br>+ Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;<br>+ Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty và sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội;<br>+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.