MCK Ngày GDKHQ Ngày thực hiện Nội dung sự kiện
PMT 16/02/2022 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PMT của CTCP Viễn thông Telvina Việt Nam như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/02/2022<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/02/2022<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian họp: Dự kiến tháng 3/2022, Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính của Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam, địa chỉ xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: + Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2021 và kế hoạch hoạt động 2022 của Công ty;<br>+ Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;<br>+ Thông qua báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Hội đồng quản trị;<br>+ Thông qua về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021;<br>+ Thông qua báo cáo kiểm soát năm 2021 và kế hoạch 2022 của Ban kiểm soát;<br>+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;<br>+ Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: + Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty và các vấn đề khác có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
QNS 14/02/2022 02/04/2022 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu QNS của CTCP Đường Quảng Ngãi như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/02/2022<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/02/2022<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian họp: Sáng thứ 7, ngày 02/04/2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi, số 02 Nguyễn Chí Thanh, phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau
DL1 09/02/2022 Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DL1 của CTCP Tập đoàn Alpha Seven như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/02/2022<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/02/2022<br>3. Lý do và mục đích: <br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ thực hiện: 100:5 (tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu tương ứng 5%) (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu và cứ mỗi 100 quyền nhận sẽ được nhận 5 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống sẽ bị hủy.<br>Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 585 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là (585:100) x 5 = 29,25 cổ phiếu. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ đông Nguyễn Văn A sẽ được nhận số cổ phiếu làm tròn xuống là 29 cổ phiếu. Phần cổ phiếu lẻ 0,25 cổ phiếu sẽ bị hủy.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm thực hiện: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại CTCP Tập đoàn Anpha Seven (120 Trần Phú, Phường Diên Hồng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) vào các ngày làm việc trong tuần, khi đi mang theo giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
KTC 25/01/2022 25/02/2022 Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KTC của CTCP Thương mại Kiên Giang như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/01/2022<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/01/2022<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian họp: 25/02/2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo trong Thư mời<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: + Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị CTCP Thương mại Kiên Giang nhiệm kỳ 2017-2022<br>+ Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị CTCP Thương mại Kiên Giang nhiệm kỳ 2017-2022
DNH 25/01/2022 Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DNH của CTCP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/01/2022<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/01/2022<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian họp: dự kiến cuối tháng 02 năm 2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm tổ chức họp: Văn phòng công ty, 80A Trần Phú, phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: TCPH sẽ thông báo sau.
DWC 24/01/2022 Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DWC của CTCP Cấp nước Đắk Lắk như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/01/2022<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/01/2022<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian họp: Thông báo cụ thể tại thư mời họp<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm tổ chức họp: Thông báo cụ thể tại thư mời họp<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bất thường theo quy định, sẽ được thông báo trong thư mời Đại hội đồng cổ đông
TCI 21/01/2022 26/02/2022 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TCI của CTCP Chứng khoán Thành Công như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/01/2022<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/01/2022<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian họp: Dự kiến ngày 26/02/2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo chi tiết trong thư mời họp.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: + Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính 2021; Báo cáo của HĐQT 2021; Báo cáo của Ban kiểm soát 2021; Kế hoạch kinh doanh 2022; Thù lao HĐQT và BKS năm 2021 và Kế hoạch 2022; Tỷ lệ cổ tức; Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022.<br>+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.
SAM 21/01/2022 Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10000:439
<p>Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu của&nbsp;Công ty Cổ phần SAM Holdings (mã CK: SAM)&nbsp;như sau:</p><br/> <a target="_blank" href="http://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/1/14/20220114_20220114 - SAM - Thong bao ngay DKCC chot DS tra co tuc nam 2020 bang co phieu.pdf">Xem thêm</a>
MBS 21/01/2022 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MBS của Công ty Cổ phần Chứng khoán MB như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/01/2022<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/01/2022<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
STB 20/01/2022 22/04/2022 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
<p>Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2021 của&nbsp;Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (mã CK: STB)&nbsp;như sau:</p><br/> <a target="_blank" href="http://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/1/10/20220110_20220110 - STB - THONG BAO NGAY DKCC VV HOP DHDCDTN NAM TC 2021.pdf">Xem thêm</a>
POT 20/01/2022 12/03/2022 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu POT của CTCP Thiết bị Bưu điện như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/01/2022<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/01/2022<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian họp: 8h30, thứ bảy, ngày 12/03/2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính Công ty – số 61 Trần Phú – Ba Đình – Hà Nội<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021;<br>+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021;<br>+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021;<br>+ Báo cáo tài chính năm 2021 (đã kiểm toán);<br>+ Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022;<br>+ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;<br>+ Các nội dung khác (nếu có).
BLT 20/01/2022 15/02/2022 Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 970 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BLT của CTCP Lương thực Bình Định như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/01/2022<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/01/2022<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ thực hiện: 9,7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 970 đồng)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian thực hiện: 15/02/2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm thực hiện: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng công ty, số 557-559 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, bắt đầu từ ngày 15/02/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
HAP 20/01/2022 Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 1:1, giá 10,000 đồng/CP
<p>Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu&nbsp;của&nbsp;Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO (mã CK: HAP)&nbsp;như sau:</p><br/> <a target="_blank" href="http://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/1/14/20220114_20220114 - HAP - TB58 ve NDKCC thuc hien quyen mua cp.pdf">Xem thêm</a>
TUG 19/01/2022 10/02/2022 Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 600 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TUG của CTCP Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/01/2022<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/01/2022<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian thực hiện: 10/02/2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm thực hiện: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tạm ứng cổ tức tại Công ty cổ phần Lai dắt và vận tải Cảng Hải Phòng (số 04 Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, Việt Nam) vào các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật) bắt đầu từ ngày 10/02/2022. Khi làm thủ tục, người sở hữu chứng khoán cần xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và chứng minh nhân dân/căn cước công dân (Đăng ký kinh doanh) đang còn hiệu lực.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tạm ứng cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
QNS 19/01/2022 28/01/2022 Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 500 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu QNS của CTCP Đường Quảng Ngãi như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/01/2022<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/01/2022<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Trả cổ tức bằng tiền mặt &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian thực hiện: 28/01/2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm thực hiện: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán chưa lưu ký: · Cổ đông bên ngoài, cổ đông trước đây là người lao động của công ty và cổ đông hiện là người lao động thuộc Văn phòng công ty, PXSX hơi, trạm y tế công ty: nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán công ty (số 02 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi).<br>· Cổ đông là người lao động và nhà đầu tư chiến lược tại các đơn vị trực thuộc nào thì nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán của đơn vị đó.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán chưa lưu ký: · Cổ đông nếu có yêu cầu nhận bằng chuyển khoản qua ngân hàng hoặc ủy quyền cho người khác đến nhận thì gửi Giấy đề nghị chuyển khoản/Giấy ủy quyền bằng văn bản theo mẫu tại website: www.qns.com.vn đến Phòng Tài chính kế toán công ty.<br>· Chứng từ yêu cầu khi đến nhận cổ tức: giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu và giấy ủy quyền (nếu có).<br>· Cổ đông chưa lưu ký trên nhận cổ tức kể từ ngày 28/01/2022.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán lưu ký: Cổ đông sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
FUCTVGF2 19/01/2022 27/01/2022 Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 5,000 đồng/CP
<p>Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng lợi tức năm 2021 bằng tiền của&nbsp;Quỹ Đầu tư tăng trưởng Thiên Việt 2 (mã CK: FUCTVGF2)&nbsp;như sau:</p><br/> <a target="_blank" href="http://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/1/14/20220114_20220113 - FUCTVGF2 - TB NDKCC tam ung loi tuc nam 2021 bang tien.pdf">Xem thêm</a>
ABT 19/01/2022 27/01/2022 Trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
<p><span>Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM thông báo&nbsp;ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền của&nbsp;Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (mã CK:ABT)&nbsp;như sau:</span></p><br/> <a target="_blank" href="http://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/1/4/20220104_20220104 - ABT - TB ngay dkcc tam ung co tuc dot 1 nam 2021 bang tien.pdf">Xem thêm</a>
DAT 19/01/2022 Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20
<p>Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2019 và năm 2020 bằng cổ phiếu&nbsp;của Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản (mã CK: DAT) như sau:</p><br/> <a target="_blank" href="http://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/1/14/20220114_20220114 - DAT - TB ngay DKCC chot DS tra co tuc nam 2019 va 2020 bang co phieu.pdf">Xem thêm</a>
VAB 19/01/2022 Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10000:2135
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VAB của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/01/2022<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/01/2022<br>3. Lý do và mục đích: <br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ thực hiện: 21,35% tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền là 10.000:2.135 (Người sở hữu 10.000 cổ phiếu được nhận 2.135 cổ phiếu mới)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức khi chia cho các cổ đông được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.<br>Ví dụ: Cổ đông A có tên trong danh sách cổ đông được nhận cổ tức, theo đó cổ đông A sở hữu 1.000 cổ phiếu VAB. Vậy số cổ phiếu trả cổ tức mà cổ đông A được nhận là 1.000 x 2.135 : 10.000 = 213,5. Theo đó, cổ đông A sẽ được nhận là 213 cổ phiếu; 0,5 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm thực hiện: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán xuất trình chứng minh nhân dân và làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở Ngân hàng TMCP Việt Á trong thời gian làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu (sáng từ 9h – 11h30, chiều từ 14h đến 16h30) theo địa chỉ:<br>Văn phòng Hội đồng quản trị, Ngân hàng TMCP Việt Á<br>Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà Samsora Premier, số 105 Chu Văn An, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội<br>Điện thoại: (024) 3933 3636 Fax: (024) 3933 6426<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
EVE 19/01/2022 Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:8
<p>Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu của&nbsp;Công ty Cổ phần Everpia (mã CK: EVE)&nbsp;như sau:</p><br/> <a target="_blank" href="http://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/1/10/20220110_20220110 - EVE - TB ngay DKCC su dung CP quy de chia cho CD hien huu.pdf">Xem thêm</a>