MCK Ngày GDKHQ Ngày thực hiện Nội dung sự kiện
PVB 24/09/2020 12/10/2020 Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PVB của CTCP Bọc Ống Dầu khí Việt Nam như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/09/2020<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/09/2020<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian thực hiện: 12/10/2020<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm thực hiện: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Bọc Ống Dầu khí Việt Nam, địa chỉ: Đường 2B, khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 12/10/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân hoặc Hộ chiếu.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
CAN 03/09/2020 25/09/2020 Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CAN của CTCP Đồ hộp Hạ Long như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/09/2020<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/09/2020<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian thực hiện: 25/09/2020<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm thực hiện: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán - Tài chính Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long, địa chỉ: 71 Lê Lai, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 25/09/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
SZC 27/08/2020 25/09/2020 Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
<p>Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền của&nbsp;Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức (mã CK: SZC) như sau:</p><br/> <a target="_blank" href="http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/8/11/20200811_20200811 - SZC - TB chot DS chi tra co tuc nam 2019 bang tien.pdf">Xem thêm</a>
KDC 27/08/2020 10/09/2020 Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1,600 đồng/CP
<p><span>Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM</span>&nbsp;thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido (mã CK: KDC) như sau:</p><br/> <a target="_blank" href="http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/8/11/20200811_20200811 - KDC - TB NDKCC chi tra co tuc nam 2019 bang tien.pdf">Xem thêm</a>
AGG 27/08/2020 Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10
<p><span>Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo&nbsp;ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu của&nbsp;Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (mã CK: AGG)&nbsp;như sau:</span></p><br/> <a target="_blank" href="http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/8/12/20200812_20200812 - AGG - TB chot ds tra co tuc bang cp.pdf">Xem thêm</a>
ACE 26/08/2020 24/11/2020 Trả cổ tức đợt 3/2019 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ACE của CTCP Bê tông Ly tâm An Giang như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/08/2020<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/08/2020<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt cuối năm 2019<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ thực hiện: 30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian thực hiện: + Đợt 1 : ngày 24/09/2020 thanh toán 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.500 đồng)<br>+ Đợt 2 : ngày 24/11/2020 thanh toán 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.500 đồng<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm thực hiện: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Công ty vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 24/09/2020 (đợt 1) và 24/11/2020 (đợt 2) và xuất trình Chứng minh nhân dân.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
KTS 26/08/2020 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KTS của CTCP Đường KonTum như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/08/2020<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/08/2020<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian họp: Dự kiến tháng 09/2020 (thời gian cụ thể TCPH sẽ có thông báo sau)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ có thông báo sau<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: a. Báo cáo Ban điều hành về tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm tài chính 2019-2020 (Từ 01/07/2019 đến 30/06/2020), và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 - 2021 (Từ 01/07/2020 đến 30/06/2021);<br>b. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 – 2020 và định hướng hoạt động năm 2020 - 2021;<br>c. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 - 2020 và Chương trình hoạt động năm 2020 – 2021;<br>d. Thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2019 - 2020 đã được kiểm toán;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: e. Thông qua Tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận năm 2019-2020; <br>f. Thông qua Báo cáo Thù lao của HĐQT, BKS năm 2019-2020, dự kiến thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 – 2021;<br>g. Thông qua tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020-2021;<br>h. Thông qua Tờ trình của HĐQT về kế hoạch SXKD năm 2020-2021;<br>i. Thông qua Tờ trình của HĐQT về quyết toán dự án đầu tư nâng công suất nhà máy đường từ 1.800 TMN lên 2.500 TMN;<br>j. Một số nội dung khác.
GIL 25/08/2020 Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020
<p>Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo&nbsp;ngày ĐKCC&nbsp;để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2020&nbsp;của&nbsp;Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (mã CK: GIL)&nbsp;như sau:</p><br/> <a target="_blank" href="http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/8/11/20200811_20200811 - GIL - TB chot DS thuc hien quyen tham du DHDCD BT nam 2020.pdf">Xem thêm</a>
GMC 25/08/2020 Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:12
<p><span>&nbsp;Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh&nbsp;thông báo&nbsp;ngày ĐKCC phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 của&nbsp;Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn (mã CK: GMC)&nbsp;như sau:</span></p><br/> <a target="_blank" href="http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/8/10/20200810_20200810 - GMC - TB ve ngay DKCC PH CP de tra co tuc 2019.pdf">Xem thêm</a>
KST 24/08/2020 14/09/2020 Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1,866 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KST của Công ty Cổ phần KASATI như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/08/2020<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/08/2020<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ thực hiện: 18,66%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.866 đồng)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian thực hiện: 14/09/2020<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm thực hiện: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế Toán - CTCP Kasati (vào các ngày làm việc trong tuần từ Thứ Hai đến Thứ Sáu) bắt đầu từ ngày 14/09/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
HGW 24/08/2020 10/09/2020 Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HGW của CTCP Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/08/2020<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/08/2020<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian họp: Dự kiến 10/09/2020<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm tổ chức họp: Tại trụ sở chính của Công ty (Số 263, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường V, thành phố Vị Thanh, Hậu Giang.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: + Thông qua Điều lệ Công ty (sửa đổi, bổ sung);<br>+ Các nội dung khác.
NMK 21/08/2020 24/09/2020 Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 800 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NMK của Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 510 như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/08/2020<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/08/2020<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ thực hiện: 08%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian thực hiện: 24/09/2020<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm thực hiện: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại: Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 510 – Số 02 Trường Sơn, Vĩnh Trường, Nha Trang, Khánh Hòa bắt đầu từ ngày 24/09/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
MCT 21/08/2020 Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MCT của CTCP Kinh doanh Vật tư và Xây dựng như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/08/2020<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/08/2020<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 09/2020<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại số 145 phố Đốc Ngữ, phường Liễn Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: + Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty;<br>+ Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông.<br>(Thời gian, địa điểm và chương trình họp cụ thể công ty sẽ thông báo tới các cổ đông trong Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020)
WSB 20/08/2020 08/09/2020 Trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu WSB của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/08/2020<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/08/2020<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2020<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ thực hiện: 10% (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian thực hiện: 08/09/2020<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm thực hiện: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 08/09/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân, giấy giới thiệu (nếu là tổ chức). Nếu cổ đông yêu cầu chuyển khoản vào tài khoản cá nhân hoặc đơn vị thì gửi yêu cầu về Phòng Kế toán - Tài chính của TCPH.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
DBM 20/08/2020 07/09/2020 Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 500 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DBM của CTCP Dược - Vật tư y tế Đăk Lăk như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/08/2020<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/08/2020<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian thực hiện: 07/09/2020<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm thực hiện: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại tại Công ty Cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk, số 9A Hùng Vương, phường Tự An, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk lắk (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 07/09/2020. Quý cổ đông vui lòng mang theo CMND (hoặc hộ chiếu) để làm thủ tục nhận cổ tức<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
NBP 20/08/2020 31/08/2020 Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NBP của Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/08/2020<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/08/2020<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian thực hiện: 31/08/2020<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm thực hiện: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận tiền cổ tức tại Phòng tài chính kế toán Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 31/08/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
L10 19/08/2020 10/09/2020 Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
<p><span>Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM</span>&nbsp;thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và trả cổ tức năm 2019 bằng tiền của Công ty Cổ phần Lilama 10 (mã CK: L10) như sau:</p><br/> <a target="_blank" href="http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/7/31/20200731_20200731 - L10 - TB ngay DKCC tra co tuc 2019 bang tien & Lay y kien CD bang VB.pdf">Xem thêm</a>
CVT 19/08/2020 10/09/2020 Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
<p><span>&nbsp;Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh</span>&nbsp;thông báo&nbsp;ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền của&nbsp;Công ty Cổ phần CMC (mã CK: CVT)&nbsp;như sau:</p><br/> <a target="_blank" href="http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/8/6/20200806_20200806 - CVT - TB ve ngay DKCC tra co tuc nam 2019.pdf">Xem thêm</a>
NAV 19/08/2020 05/09/2020 Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020
<p><span>Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 của&nbsp;Công ty Cổ phần Nam Việt (mã CK: NAV) như sau:</span></p><br/> <a target="_blank" href="http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/8/6/20200806_20200806 - NAV - TB NDKCC to chuc dhcd bat thuong 2020.pdf">Xem thêm</a>
KDH 19/08/2020 03/09/2020 Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 500 đồng/CP
<p><span>Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo&nbsp;ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2019 bằng tiền và cổ phiếu của&nbsp;Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã CK: KDH)&nbsp;</span>như sau:</p><br/> <a target="_blank" href="http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/8/7/20200807_20200807 - KDH - TB Chot DS tra co tuc nam 2019 bang tien va CP.pdf">Xem thêm</a>